Regler & Stadgar

Här har vi samlat alla de regler och stadgar vår förening och våra medlemmar behöver förhålla sig till.

Regler
Snösätra Norras regler inom föreningen

Ordningsföreskrifter
Stockholms stads Allmänna Ordningsföreskrifter
Lokala anpassningar till vår förening

Stadgar
Normalstadgar för föreningar anslutna till Stockholm koloni


Regler inom föreningen

Som ny medlem i vår koloniförening är det säkert mycket du undrar över. Vi i styrelsen hjälper dig gärna och svarar på alla frågor, både om föreningen och om odling.

För att allt ska fungera och för att alla ska trivas finns det dock vissa regler som alltid gäller inom vår förening:

 

 1. Du ska hålla lotten snygg och odlad och i möjligaste mån fri från ogräs. Till lotten räknas även din halva av angränsande gångar. Grusgångar ska hållas fria från ogräs och gräsgångar ska klippas. Bredden ska vara minst 1 m för grusgång och 60 cm för gräsgång. ingenting får hindra genomgång – man måste komma förbi med en lastad skottkärra.

 

 1. Om din lott är vanvårdad kan du få en uppmaning av styrelsen efter den syn som sker runt 15 juni. Du har då 14 dagar på dig att rätta till missförhållandena, om så inte sker får du en varning. Efter ytterligare 14 dagar följer en uppsägning. Vi tar naturligtvis hänsyn till om du är sjuk eller bortrest, men du måste meddela detta till styrelsen.

 

 1. Styrelsen äger rätt att gå in på uthyrda lotter och åtgärda brister som påtalats men inte åtgärdats, så som att slå av fröogräs, röja bort träd och buskar som är i vägen, felaktiga staket med mera.
 2. Skottkärror och handgräsklippare kan du låna i förrådet i klubbstugan. De ska återlämnas snarast efter lånet – väl rengjorda. I samband med att du betalar årsavgiften får du en kod till låset på förrådet. Den koden går också till toaletterna i klubbstugan.
 3. Alla medlemmar har 5 timmars arbetsplikt per år. Föreningen ordnar därför tre arbetsdagar vid två helger varje år, v.18 och v.40. Då utförs gemensamma arbeten på området – inte på den egna lotten.
  På lördagarna i arbetshelgerna eldar vi upp brännbart material som får läggas på eldningsplatsen tidigast veckan innan eldning eller på eldningsdagen senast kl 13:00. På vårens arbetsdagar finns en container uppställd där grovsopor och icke brännbart kan kastas.
  Arbetsplikten kan även utföras under säsongen vid annat tillfälle t.ex. genom att trimma av outhyrda lotter, tala med någon i styrelsen eller materialförvaltaren så kan detta ordnas. Den som avstår från arbetsplikten får betala 700 kronor.
 4. På din lott får du endast ha låga träd (max 3–4 m) eller buskar som inte skuggar eller orsakar andra problem för dina grannar. T.ex. aggressiva rötter som sprider sig in till grannlotterna. Ta reda på slutlig höjd och bredd på busken eller trädet innan du planterar, det är inte roligt att behöva såga ner ett träd som nyss börjat ge frukt. ( Se även lokala regler). Fruktträd som planteras på lotten tillhör lottinnehavaren så länge som denne brukar lotten. Därefter tillfaller fruktträdet föreningen och får inte sågas ner eller beskäras av någon som inte är kunnig på detta.
 5. Håll lotten kortklippt och städad. I högt gräs och i skräphögar trivs mördarsniglarna bättre.
  Du måste ta död på de sniglar du ser.
 6. Området fungerar som vila och rekreation för många medlemmar och bör därför vara lugnt och trivsamt. Du får inte gena över, eller gå in på, annans lott utan inbjudan. Du är också skyldig att passa dina eventuella hundar och barn så att de inte går in på andras lotter utan lov. Musik ska ej störa grannarna. Alkoholförbud på området har vi inte, men högljudda och störande fester accepteras inte. Lottinnehavaren är ansvarig för sina gästers uppförande.
 7. Det är absolut förbjudet att övernatta på området. Kommer detta till styrelsens kännedom innebär det omedelbar uppsägning.
 8. Om du utsatts för skadegörelse eller stöld ska du anmäla detta till polisen och styrelsen, även
  om det rör sig om mindre belopp och oavsett om det stulna är försäkrat eller inte. Det uppmärk-sammar polisen på att bevakningen av området måste förbättras och är för allas bästa.
  Du kan själv stävja skadegörelse och stöld genom att hålla t ex tändvätska och verktyg inlåsta i låda eller hus under sommaren och ta hem det under vintern. Ta också hem allt annat av värde vintertid.

 

 1. En jury med tre personer väljer varje år ut ”Årets kolonist”. De delar ut ett förstapris och två hedersomnämnande. Den som utses till Årets kolonist får förtroendet, att tillsammans med dem som fått hedersomnämnande, utse nästa års bästa kolonist och mottagare av hedersdiplom. Den som vinner kan inte vinna igen på tre år.
 2. Årligen ordnar föreningen olika tillfällen för oss odlare att få umgås med varandra.Sommarfest med mat (ofta knytis), lekar, lotteri, växtförsäljning med mera.

  Öppen Trädgård i slutet av augusti då bjuder vi in de boende i närområdet för att titta på våra fina täppor, köpa något av de blommor och grönsaker som vi odlat och ta en kopp kaffe med hembakat. Ibland ordnar vi loppis.

  Årsmöte under mars. Där har du möjlighet att göra din stämma hörd. Du kan lämna in motioner till styrelsen i förväg om något du vill diskutera.

  Pengar vi får in på försäljning på möten och Öppen Trädgård med mera går enligt beslut till inköp av redskapslådor
  till föreningen som lånas ut till de lotter som styrelsen prioriterar.
 3. Tillsammans har vi alla i föreningen ett gemensamt ansvar för att göra Snösätra Norra till ett vackert och trivsamt koloniområde. Tänk på att ett välskött område lockar fler och duktiga odlare. Misskötta lotter ser inte bara tråkiga ut, de gör att området får dåligt rykte och att boende i närområdet inte blir så angelägna av att rädda det för framtiden.

 

 1. Har du byggnad på din lott ska det självklart hållas prydligt och repareras och målas vid behov, men inga utbyggnader får ske. Det gäller även om du har en av föreningens verktygslådor på din lott. Underhållet ska skötas och de ska placeras upphöjt från marken med marksten eller liknande.

 

 1. Partytält är tillåtna endast vid enskilda tillfällen, ställningar får inte sitta upp då de bryter mot godkända byggnadsmått.

.

Stockholms stads
Allmänna Ordningsföreskrifter

Stockholms stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att bereda innevånare i staden tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning. Den upplåtna marken skall disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra. Därför har Stockholms stad godkänt följande allmänna ordningsföreskrifter. Den enskilda koloniföreningen har rätt att besluta om kompletterande föreskrifter om så visar sig vara nödvändigt eller lämpligt.

 

 1. Byggnader på koloniträdgårdslott skall vara uppförda enligt gällande bestämmel­ser i arrendekontraktet och vårdas väl. På lott för fritidsträdgård får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med staket eller annat stängsel. Den del av fritidsträdgård som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av lotten, ca 10–15 m2.

 

 1. Spaljéer för växter skall smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande skall hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg.

 

 1. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning mm. Träd som växer på lotten får inte avverkas utan att föreningens styrelse har lämnat skriftligt medgivande.

 

 1. Den upplåtna lotten skall skötas på så sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångarna mellan olika lotter och mellan lotterna. Blast, ogräs och liknande skall samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.

 

 1. Bränning av avfall från lotten får endast ske under vecka 18 på våren och vecka 40 på hösten, och under den tillåtna tiden endast så att det kan ske utan att förorsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.

 

 1. Vid vattning skall de vattenposter, som finns inom området användas. Vattenhämtning och på – respektive avkoppling av vattenslang skall göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang skall tas bort och ställas undan när vattningen är avslutad. Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.

 

 1. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten skall djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund skall vara kopplad utanför lotten.

 

 1. Arbetet på lotten skall varje år påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen skall lotten städas upp före den 1 december.

 

 1. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har givit skriftligt medgivande. Medlem har inte heller rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

 

 1. Medlem som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.

 

Lokala anpassningar till vår förening
Beslutat på föreningens årsmöten.

 

 • Att all kompostering skall ske på den egna lotten.
 • Att styrelsen, plus två medlemmar valda av årsmötet, går syn på området två gånger per odlingssäsong. Första synen äger rum runt den 15 juni.
 • Att styrelsen dessutom går extra syn för att kontrollera att anmärkningar blivit åtgärdade.
 • Att styrelsen har, efter information till medlem per brev eller telefon, rätt att gå in på vanskött lott och t ex slå av ogräs eller klippa buskar som hänger över gångarna.
 • Att alla medlemmar är skyldiga att göra 5 timmars arbetsplikt om året. I annat fall tas avgift på 700 kr ut av medlemmen.
 • Att Studie- och Miljökommittén ordnar introduktionskurser på ca en timme för nya medlemmar och för personer som står i kö för lott. Försäkran om att delta i sådan kurs tecknas i samband med intresseanmälan, då även datum för dessa kurser meddelas.
 • Fruktträd som planteras på området ska vara ympat på svagväxande stam, B9, eller naturligt dvärgväxande t ex busk- eller spaljéträd. Träden ska placeras så att de inte skuggar grannarnas lotter eller växer ut över gångarna. Även så kallade ”prydnadsträd” ska inte vara högre än ca 3m. Vilda träd som t ex gran och ek bör inte växa på lotterna.
  Fruktträd som planteras på lotten tillhör lottinnehavaren så länge som denne brukar lotten. Därefter tillfaller fruktträdet föreningen och får inte sågas ner eller beskäras av någon som inte är kunnig på detta.
 • Den som önskar bli biodlare måste först godkännas av styrelsen. Blankett att fylla i och lämna till styrelsen följer med pärmen och finns att ladda ner på vår hemsida. Efter godkännande ska anmälan göras hos Länsstyrelsen. Se mer info på vår hemsida.

Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening 31 mars 2016

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENINGAR ANSLUTNA TILL FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR (FSSK)
(numera Stockholm koloni)

Stadgarna godkända av Stockholms Stad år 2001.

§ l. Föreningens namn och uppgift

1.1. Föreningen Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening är en ideell allmännyttig förening som har till uppgift

att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Stockholms Stad och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller Staden

att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem som koloniträdgårdar, samt

att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen.

1.2. Föreningen är ansluten till FSSK och till dess huvudorganisation Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar. Föreningen skall arbeta en- ligt dessa organisationers målsättning och stadgar.

1.3. Det åligger föreningen att följa lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. § 2. Medlemmar

2.1. Till medlem i föreningen kan den antagas som är myndig, mantalsskriven inom Stor-Stockholm och inte har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolo- ni- eller fritidsträdgård.

2.2. Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen på av FSSK fastställt formulär. Styrelsen avgör om medlemskap skall beviljas. Som ägare till koloni- stuga kan flera personer registreras dock ska endast en person antagas som medlem. Vid dödsbo ska styrelsen underrättas om vem som ansvarar för döds- boet och vara ansvarig inför styrelsen.

2.3. Medlems brukanderätt till kolonilott grundas uteslutande på det skriftliga avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen.

2.4. Om villkoren för medlemskap i § 2.1 och § 2.2 uppfylles kan arvinge till avliden medlem överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid eventuell bo- delning.

2.5. Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen {a och b) och efter förslag från styrelsen av årsmötet (c)

a. om medlemmen inte har erlagt fastställda avgifter senast en månad efter förfallodagen

b. om medlemmen bryter mot bestämmelserna i medlemsavtalet och arrende- avtalet tecknat med Staden.

c. om medlemmen motarbetar föreningens syfte, försvårar föreningens och styrelsens arbete eller i övrigt inte följer föreningens stadgar eller av för- eningen utfärdade föreskrifter.

Sid 1

Om det föreligger anledning till uteslutning enligt punkt b eller c ovan skall styrelsen varna medlemmen skriftligen. Om medlemmen inte har påbörjat rättelsen senast 14 dagar efter det att han fått del av varningen skall styrelsen vad det gäller förseelse enligt punkt b besluta om uteslutning och vid tillämpning

av punkt c överlämna frågan till årsmötet för beslut.

Medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar sin arrenderätt och har inte rätt att återfå någon del av de avgifter som han erlagt till föreningen eller rätt till andel i föreningens tillgångar.

2.6. Medlem är skyldig

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt föreningsmötets beslut och styrelsens anvisningar,

att noga vårda och sköta den lott som upplåtits till medlemmen,

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och rikt- linjer som utfärdas av Staden, samt

att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen ar- renderar eller i övrigt disponerar.

§ 3. Avgifter
3.1. Årsmötet eller extra årsmöte fastställer inträdesavgift, årsavgift, arrende-

avgift eller övriga avgifter.

3.2. Föreningsmöte som utlysts enligt dessa stadgar kan besluta om extra ut- taxering om sådan erfordras för föreningens verksamhet.

§ 4. Föreningsmöte

4.1. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att delta i föreningsmöte och har där en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem eller annan föreningsmedlem att utöva sin röst- rätt genom fullmakt vid möte. Ingen medlem kan dock företräda mer än ytter- ligare en medlem vid möte. Vid samtliga föreningsmöten skall en röstlängd upprättas, vilken mötet skall godkänna. Styrelsen skall svara för att protokoll föres över mötet.

4.2. Årsmötet skall hållas årligen före…………………………månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast sex veckor före mötet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.

4.3. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning
 3. Val av ordförande att leda mötet
 4. Val av protokollförare
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balans-

  räkning

 11. Behandling av motioner och förslag
 12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter

Sid 2

 1. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
 2. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter

  enligt § 6.1-4

 3. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
 4. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
 5. Övriga ärenden.

4.4. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. Årsmötet kan dock med 3/4 majoritet besluta om komplettering till dagordningen. Fråga som gäller stadgeändring, avgift, föreningens likvidation, eller beslut enligt § 2.5 c måste ha angivits i kallelsen.

4.5. Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till årsmötet. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig över motionerna. Motioner, yttrande och förslag skall tillställas medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

4.6. Årsmötet fastställer ordningsföreskrifter för det område föreningen dis- ponerar.

4.7. Styrelsen har rätt att kalla föreningsmedlemmar till extra möte. Styrelsen skall också kalla till extra möte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Extra möte skall hållas inom sex veckor. Kallelse skall ske senast två veckor före extra möte.

§ 5. Omröstning

5.1. Alla frågor vid föreningsmöte avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning då stadgarna inte anger annat. På begäran kan dock val och om- röstning ske slutet.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid personval avgöres dock lika röstetal genom lottning.

§ 6. Styrelse
6.1. Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland

föreningens medlemmar. Valbar är också den som ingår i medlems hushåll el- ler är nära anhörig och deltar i brukandet av dennes lott därest årsmötet god- känner valbarheten samt i övrigt uppfyller villkoren i moment 2.1. Flera från en och samma lott kan inte samtidigt ingå i styrelsen.

6.2. Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytter- ligare det antal ledamöter som årsmötet fastställer, dock minst tre. Styrelsens ordförande är ordförande även för föreningen.

6.3. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till års- möte. Valet skall ske så att halva antalet ledamöter avgår årligen. Ordförande och kassör får inte avgå samtidigt.

6.4. För styrelsen väljs erforderligt antal suppleanter för en tid av ett år.

6.5. Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter års- mötet. Vid sammanträdet skall firmatecknare utses och övriga uppdrag inom styrelsen fördelas.

6.6. Protokoll över styrelsens sammanträden skall uppta deltagare i samman- trädet, behandlade ärenden och styrelsens beslut. Styrelsen avgör hur proto- kollen skall justeras.

Sid 3

6.7. Styrelsen skall:

 • –  teckna ansvarighetsförsäkring för föreningen och särskild garantiförsäk-
 • –  ring för kassören,
 • –  tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs och att
 • –  årsmötes- och styrelsebeslut verkställs,
 • –  upprätta förteckning i turordning över sökande till medlemskap och kolo-
 • –  nilott samt
 • –  tillse att föreningens och av Staden arrenderad egendom sköts och under-
 • –  hålls samt att erforderliga medel avsattes för detta.

  6.8. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften- dock minst tre- av antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Deltar en- dast tre ledamöter skall dessa vara ense för att kunna fatta beslut. Om fler än tre ledamöter deltar i sammanträdet fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten. Suppleant har yttrande- och förslags- rätt vid sammanträdet men rösträtt endast då han/hon ersätter ordinarie leda- mot.

  6.9. Styrelseledamot som reserverar sig mot beslut är fri från ansvar. § 7. Räkenskaper och revision

  7.1. Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, valda av årsmötet för en tid av ett år, räknat från årsmöte till års- möte.

  För revisor skall utses minst en suppleant.

  7.2. Föreningens räkenskapsår omfattar tiden…………………………………
  Av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningar samt förvaltningsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast den ……………

  7.3. Revisorerna skall avge revisionsberättelse årligen senast den……………
  I berättelsen skall även anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller av- styrks.

  § 8. Föreningens medel
  8.1. Överskott som har uppkommit under räkenskapsår skall, sedan från tidi-

  gare år balanserat underskott har täckts, tillföras föreningens kapital eller fö- ras i ny räkning enligt årsmötets beslut.

  § 9. Valberedning

  9.1. Val av styrelse och revisorer samt suppleanter skall förberedas av en val- beredning med minst tre ledamöter, vid flera skall antalet vara udda, som ut- ses av årsmötet.

  § 10. Föreningens upplösning

  10. l. Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra föl- jande möten varav ett årsmöte. Beslutet skall fattas med minst 3/4 majoritet vid vardera mötet. Föreningens tillgångar skall användas för att gagna kolo- niträdgårdsrörelsen inom FSSK.

  § 11. Stadgeändring
  11.1. Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmötet med minst

Sid 4

2/3 majoritet. För att stadgar och ändringar i dem skall gälla fordras Stadens godkännande samt att de inte strider mot förbundets normalstadgar. Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.

§ 12. Tolkning av stadgarna

12.1. Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av FSSKs styrelse i andra hand av förbundsstyrelsen och i tredje hand förbundsrådet, kvarstår tvistigheten skall frågan avgöras av en skiljenämnd på tre ledamöter. Vardera parten utser en ledamot i denna nämnd. Dessa båda ledamöter utser gemensamt den tredje ledamoten som skall vara ordförande i nämnden.

§ 13. Utträde ur FSSK och Förbundet

13.1. Föreningen skall skriftligen anmäla sitt utträde ur FSSK och Förbundet till FSSK och förbundsstyrelsen, sedan beslut därom fattats med 2/3 majoritet på två av föreningen stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet.

13.2. Till föreningsmötet där utträdesfrågan avses behandlas ska medlemmarna erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att utträdesfrågan ska
tas upp. Kallelse ska även sändas till FSSK och Förbundet minst tre veckor före respektive möte. Representanter för kallad styrelse har yttrande- och för- slagsrätt på dessa möten.

13.3. Utträde beviljas om medlemsföreningen uppfyllt i § 13.1 angivna vill- kor. Uppsägningstiden är 12 månader och utträdet sker vid det årsskifte som följer närmast efter det uppsägningstiden löpt ut.

13.4. Förening som utträtt ur FSSK och förbundet har inte rätt till någon del av FSSKs eller förbundets tillgångar.

Sid 5

KOMMENTARER TILL STADGARNA FÖR FÖRENINGARNA

I arrendekontraktet mellan koloniträdgårdsföreningen och Stockholms Stad anges att föreningen skall följa av Staden godkända stadgar. Normalstadgarna har utarbetats av Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar (FSSK) i sam- arbete med Staden.

En förening som antar dessa normalstadgar har därmed uppfyllt arrendekon- traktets krav på godkännande. Om föreningen gör ändringar i eller komplette- rar normalstadgarna måste den nya skrivningen godkännas av Staden.

I ingressen till stadgarna införes föreningens namn och tidpunkt för det års- möte då stadgarna antogs.

§1. I paragrafen anges att föreningen är en ideell allmännyttig förening.

Koloniträdgårdsföreningarnas verksamhet är inte av den art att det är motive- rat med en ekonomisk förening. Även ideella allmännyttiga föreningar kan ha viss ekonomisk verksamhet utan att föreningens ideella syfte kan ifrågasättas.

Vid förhandlingar och överläggningar med Stockholms Stad företräder FSSK både de anslutna föreningarna och dess medlemmar.

FSSK är en region inom Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar( Förbundet). Förening som erhåller medlemskap i FSSK har enligt såväl FSSK:s som Förbundets stadgar skyldighet att vara ansluten till Förbundet.

Ansökan om inträde kan ställas direkt till Förbundet eller till FSSK som vi- darebefordrar ansökan. Observera att föreningen inte kan utträda ur enbart FSSK eller Förbundet. Vid utträde gäller föreningarnas stadgar paragraf 13 i sin helhet samt förbundets stadgar § 6-7.

§ 2. Observera de krav som ställs för medlemskap i föreningen. De grundar sig på de krav som redovisas i medlemsavtalet.

Förtydligande på grund av att stugan är lösöre och kan ägas av annan än med- lemmen.

I det formulär för ansökan om medlemskap, som FSSK tillhandahåller, finns villkoren angivna. Genom att underteckna ansökan bekräftar medlemmen att hon/han uppfyller villkoren. Skulle det visa sig att detta inte stämmer har medlemskapet beviljats under felaktiga förutsättningar och föreningen kan ute- sluta medlemmen. I moment 2,4 anges hur man skall göra då en medlem avlider och efterlämnar arvingar. Arrende- eller nyttjanderätten till medlemmens lott kan övergå till arvinge men under förutsättning att denne fyller villkoren för medlemskap i föreningen.

Om en lott brukas av en familj eller ett sammanboende par kan problem upp- stå vid en skilsmässa eller separation. En av parterna kan tilldelas lotten vid boskillnaden och får då rätt att fortsätta bruka den om han eller hon uppfyller villkoren för att vara medlem. Nytt medlemsavtal skall upprättas.

Moment 2.6 anger en medlems skyldigheter. Observera att momentet anger en skyldighet för varje medlem att delta i gemensamma arbetsuppgifter. Varje medlem har ett medansvar för att arbetet inom föreningen sker efter bestäm- melser i stadgarna och de beslut som fattats i enlighet med stadgarna. Sådana

Sid 6

gemensamma arbetsuppgifter kan vara städning och ogräsrensning, vakt och tillsyn inom det arrenderade området och reparation av gemensamt ägda red- skap m. m.

§ 3. I moment 3.1 anges vilka avgifter som årsmötet fastställer. I en del för- eningar beslutar man om en enhetlig avgift som även innefattar arrendeavgif- ten. Detta strider inte mot stadgarna. Då medlemsavgiften fastställes bör man observera att den skall täcka dels de kostnader som föreningen beräknas få un- der det kommande verksamhetsåret, dels också avgifterna till FSSK och Förbundet. Om det visar sig vara nödvändigt kan ett föreningsmöte besluta om extra uttaxering. En förutsättning är att mötet har utlysts enligt stadgarna. Det kan således vara antingen ett årsmöte eller ett extra möte.

§ 4. Paragrafen reglerar hur föreningsmöte går till. I moment 4.1 regleras rät- ten att delta i möte och att rösta. En medlem kan utöva rösträtten för sig själv och för ytterligare en annan medlem, alltså högst två röster. Avsikten med skrivningen är att förhindra att ett möte genomföres med några få medlemmar som deltagare, där var och en röstar för ett flertal andra medlemmar. Sådant kan leda till ”kuppartat” handlande vid ett möte och det vill stadgeskrivning- en förhindra.

Moment 4.2 och 4.5 har viss koppling till varandra. Vid ett årsmöte skall så- dana frågor behandlas som är väsentliga för föreningen. Därför måste med- lemmarna dels få veta i god tid vilka frågor som skall behandlas, dels få möj- lighet att påverka behandlingen genom att inkomma med motioner.

De tidpunkter som anges i stadgarna ger en tid av åtminstone två veckor mel- lan kallelse, insändande av motioner och utsändande av styrelsens yttrande och förslag. De angivna tiderna är minimitider. En styrelse kan givetvis utlysa ett årsmöte i mycket god tid och ange större tidsmarginaler.

Observera att årsmötet endast kan besluta i sådana frågor som har angivits i kallelsen till mötet. Dagordningen för mötet kan kompletteras, då fordras en majoritet på 3/4. Meningen är att bara sådana frågor skall kunna tas upp som är mycket viktiga för föreningen och som har kommit upp i sista stund före mötet.

Moment 4.6 är en följd av att föreningen enligt arrendekontraktet är skyldig att följa ordningsregler som har godkänts av Staden. FSSK har utarbetat all- männa ordningsföreskrifter som en hjälp till föreningarna och dessa allmänna föreskrifter har Staden godkänt. En förening som tillämpar dessa har därmed uppfyllt kravet i arrendekontraktet. Önskar föreningen göra kompletteringar skall dessa godkännas av Staden.

§ 6. Till ledamot i föreningens styrelse kan varje medlem väljas. Men också den som ingår i medlems hushåll är valbar, t.ex. medlemmens sammanboen- de, hustru eller make. Vad det gäller nära anhörig avses barn. Valbarheten ska alltid ställas till årsmötets förfogande.

En förutsättning är att hon/han är med och arbetar på lotten och på så sätt är insatt i föreningens verksamhet. Dessutom måste villkoren för medlemskap uppfyllas, d.v.s. myndig ålder och bosatt i Stor-Stockholm. Observera att bara en person per hushåll kan ingå i föreningens styrelse under viss period. Både sammanboende, man och hustru får således inte sitta i styrelsen samtidigt. Däremot kan den ena ha styrelseuppdrag och den andra ha annat förenings-

Sid 7

uppdrag utanför styrelsen.

Moment 6.2 reglerar styrelsens sammansättning. Av praktiska skäl bör man välja udda antal ledamöter i styrelsen- 3, 5, 7 o.s.v. Årsmötet skall välja före- ningens ordförande respektive kassör. Enligt moment 6.3 är mandattiden två år. Valet sker dock så att halva antalet ledamöter utses vid varje årsmöte, eller 2 respektive 3 ledamöter om styrelsen består av 5 ledamöter (3 respektive 4 vid 7 ledamöter o.s.v.) Ordförande och kassör skall utses vid olika årsmöten för att det alltid skall finnas någon i styrelsen som har god erfarenhet av sty- relsens tidigare arbete.

Moment 6.4 Suppleanter väljs för ett år i taget. Antalet är inte begränsat utan årsmötet väljer erforderligt antal.

Enligt moment 6.5 skall styrelsen hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter årsmötet. Vid sammanträdet fördelas arbetsuppgifterna inom sty- relsen, med undantag av ordförande och kassör som har utsetts av årsmötet. Styrelsen skall också utse firmatecknare. Vanligen blir ordföranden och kas- sören firmatecknare, d. v. s. de företräder styrelsen då brev från föreningen skall undertecknas o.s.v. När det gäller ekonomiska frågor, t.ex. uttag från postgi-

ro- eller bankkonto i föreningens namn, kan man uppdra åt kassören att sköta det upp till ett visst belopp. För större summor brukar kassören och ordföran- den tillsammans underteckna uttagshandlingama. När föreningen byter kassör eller ändrar formerna för uttag av pengar skall posten eller banken ha en be- vittnad fullmakt eller ett protokollsutdrag som visar vem som har rätt att teck- na föreningens firma. För de olika arbetsuppgifter eller uppdrag som skall för- delas på styrelsens ledamöter kan följande ge anvisningar:

Ordförande: svarar för kallelser och föredragningslistor till sammanträdena, leder styrelsens möten, företräder föreningen utåt gentemot andra föreningar m. fl. Vanligen fungerar ordföranden som korresponderande ledamot.

Sekreteraren: sänder ut kallelser, skriver protokoll över styrelsens möten en- ligt moment 6.6, ser till att revisorerna får erforderliga handlingar, hjälper till att upprätta skrivelser och förvaltningsberättelser. Sköter arkivfrågor m.m.

Kassören: sköter föreningens ekonomi, kräver in och tar emot avgifter från medlemmarna, svarar för medlemsregistret, sammanställer ekonomiska rap- porter o.s.v.

Värderingsansvarig: ser till att medlemmarna följer byggnadsanvisningar el- ler motsvarande som utfärdats av Staden.

Styrelsen avgör själv hur arbetsuppgifterna skall fördelas och vilka uppdrag som skall utses. En del arbetsuppgifter, t.ex. studieledare, kan läggas på någon medlem utanför styrelsen. Moment 6.7 ger styrelsen vissa skyldigheter. FSSK vill rekommendera att varje förening tecknar den försäkring som Svenska Förbundet har kommit överens med Folksam om. Den försäkringen täcker för- eningens försäkringsbehov.

En ”kölista” eller förteckning över intresserade som vill bli medlemmar och bruka en av föreningens lotter bör upprättas. Någon inom styrelsen brukar få i uppdrag att svara för den listan.

Moment 6.8. Vanligen brukar även suppleanterna kallas att delta i styrelsens sammanträde. De får då fortlöpande följa arbetet inom föreningen och kan rycka in då någon i styrelsen har förhinder.

Sid 8

§ 7. Föreningens räkenskapsår är inte angivet i normalstadgama. Oftast före- drar man att låta räkenskapsåret sammanfalla med kalenderåret, d.v.s. l janu- ari-31 december. Föreningen kan givetvis välja annan tid t.ex. l juli-30juni, om det anses bättre.

I stadgarna skall anges den tidpunkt då revisorernas berättelse skall vara klar. Likaså skall stadgarna ange när styrelsens berättelse skall vara sammanställd. De båda tiderna skall väljas för att revisorerna skall få god tid att göra revi-

sionen.

Revisorernas uppdrag innebär inte att de vid ett tillfälle skall göra sitt arbete. De bör följa arbetet inom föreningen fortlöpande och läsa styrelsens protokoll, studera den ekonomiska förvaltningen vid olika tillfällen o.s.v. för att de skall kunna slå larm om styrelsens förvaltning ser ut att gå snett i något avseende.

Revisorernas arbete skall inte ses som ett misstroende mot styrelsen, lika litet som en garantiförsäkring är ett misstroende mot en kassör. I båda fallen gäl- ler det att ge trygghet både gentemot föreningen och styrelsen respektive kas-

sören.

En fortlöpande revision kan vara en mycket god hjälp för en styrelse, framför allt om styrelsens ledamöter inte är så föreningsvana.

§ 9. Valberedningen utses av årsmötet för att förbereda valen vid nästkom- mande årsmöte. I mycket god tid inför årsmötet skall valberedningen ta reda på vilka i styrelsen som undanber sig omval och tala med olika medlemmar för att få förslag till nya ledamöter och andra uppdrag. Valberedningens för- slag till årsmötet skall redovisa vilka uppdrag som är aktuella vid valet och vilka medlemmar som föreslås till respektive uppdrag. Den som föreslås till ett uppdrag skall vara tillfrågad och vara beredd att åta sig uppdraget. För var- je uppdrag skall mandatperioden anges.

Valberedningens förslag bör om möjligt sändas ut till medlemmarna tillsam- mans med övriga handlingar inför årsmötet.

§ 11. Om årsmötet skall ändra stadgarna för föreningen måste 2/3 av de med- lemmar, som deltar i årsmötet, rösta för ändringen. Om man inte uppnår den majoriteten faller förslaget till ändring. Då arrendeavtalet kräver Stadens god- kännande av stadgarna måste årsmötets beslut fattas på sådant sätt att det gäl- ler under förutsättning att Staden godkänner ändringen. I beslutet skall anges från vilken tid ändringen skall gälla.

§ 12. Här anges hur man skall förfara om någon skulle ha en annan uppfatt- ning om hur stadgarna skall tolkas, än styrelsen. Det kan t.ex. gälla förutsätt- ningarna för medlemskap eller uteslutning. Skriftlig anmälan skall ske till FSSK från styrelsen och medlemmen om att tolkningshjälp önskas. FSSKs styrelse bedömer om frågan skall gå vidare till förbundsstyrelsen för avgö- rande. Förbundsstyrelsen bedömer om frågan skall gå vidare till förbundsrå- det. Därefter återstår att utse en skiljenämnd på tre ledamöter Det skiljenämn- den kommer fram till gäller och skall accepteras också av den part som be- slutet går emot.

§ 13. Paragrafen reglerar utträde ur FSSK och Förbundet, beslut fattades av förbundskongressen 27-28 augusti 1999 och reglerar förbundets representan- ters rättigheter att delta på föreningarnas årsmöten. Reglerna ger också möj- lighet att budgetera verksamheterna för FSSK och Förbundet.

Sid 9