Den årliga synen

Den årliga synen ger varje år upphov till många frågor och med den här beskrivningen hoppas styrelsen att alla
medlemmar får större insikt i vad som görs och varför.

Vad är synen?

Varje år går medlemmar från vår förening syn på området. De som går syn är två eller tre representanter från styrelsen, en eller två medlemmar som valts på årsmötet att gå med samt vid behov materialförvaltare eller representant för miljögruppen 

Under synen kontrollerar vi att de regler föreningen har att förhålla sig till följs. Vår förening har regler kring hur området sköts som har bestämts av Stockholms stad och Koloniträdgårdsförbundet,
men också en del egna regler. 

Alla våra regler finns beskrivna i vår Medlemspärm.
Länk till vår Medlemspärm

 

Hur går synen till?

Vi går den första synen i mitten av juni, den andra i juli och den tredje och sista för sommaren i augusti. Om en medlem inte följer reglerna kan styrelsen vidta fyra åtgärder:

  • uppmaning
  • varning
  • uppsägning
  • ej förlängt kontrakt.

Vad dessa åtgärder innebär förklaras nedan.

Vi tar naturligtvis hänsyn till om du är sjuk eller bortrest, men du måste i så fall meddela styrelsen! Detta är viktigt att du gör personligen. Styrelsen kan inte gissa eller ta särskild hänsyn vid hörsägen om sjukdom eller andra synnerliga skäl.

1. Första synen

Om vi upptäcker något som behöver åtgärdas ger
vi i det här skedet en uppmaning till medlemmen att rätta till felet. Medlemmen meddelas vad som behöver göras och får ca 14 dagar på sig. Uppmaningen kan vara muntlig eller skickas med brev, men oftast görs den via mejl. Uppmaningar utfärdas som regel endast vid första synen. Senare på säsongen ges uppmaningar endast i undantagsfall.

I vissa fall kan vi dock upptäcka regelbrott som är så allvarliga att vi bedömer att vi behöver utfärda en varning eller uppsägning direkt. Det kan handla om en varning från föregående säsong som inte åtgärdats eller annan grov vårdslöshet. 

2. Andra synen

Nu följer vi upp de uppmaningar vi utfärdat. Har en uppmaning inte fullföljts skickar vi nu en varning och medlemmen har då ca 14 dagar på sig att åtgärda bristerna. Upptäcker vi regelbrott utöver dem som tidigare påpekats får medlemmen även en uppmaning (om bristerna är små och/eller medlemmen ny) eller ytterligare en varning. 

3. Tredje synen

Nu tittar vi på att de varningar vi utfärdat har åtgärdats och att inga andra regler brutits. Har en varning inte åtgärdats blir konsekvensen uppsägning eller ej förlängt kontrakt. Eftersom det här är den sista synen för säsongen finns det inte möjlighet att ge uppmaningar då dessa inte hinner följas upp. 

Det vi oftast har synpunkter på

Alla våra regler står utförligt beskrivna i medlemspärmen och på vår hemsida. Här beskriver vi de regelbrott som vi oftast behöver anmärka på. 

Gångar
I skötseln av varje medlems lott ingår den angränsande halvan av omgärdande grus- och gräsgångar. Grusgångar ska hållas fria från ogräs och vara minst 1 meter breda. Gräsgångar ska klippa och vara minst 60 cm breda. Ingenting får hindra passage – en lastad skottkärra måste kunna komma förbi.

Gräsmatta på lotten
Lotten ska hållas snygg och i möjligaste mån fri från ogräs. Gräs på lotten ska hållas klippt och välskött hela säsongen. Den del av lotten som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del, ca 10–15 m2. Resten av lotten ska bestå av odlingar, bärbuskar, blomsterrabatter eller liknande.

Odlingar

Odlingen ska vara påbörjad vid den första synen, alltså i mitten av juni. Odlingsytan ska då vara förberedd och sådder eller utplanteringar igång. Resten av säsongen fortsätter vi titta på att alla sköter sina odlingar aktivt. 

Ogräs
Odlingarna och eventuell gräsmatta på lotten ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. I slutet av sommaren är det extra viktigt att ta hand om fröogräs.

Skräp
Den upplåtna lotten ska ge ett vårdat intryck. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp. Se till att få bort sånt som samlas på hög, inte fyller någon funktion och ser skräpigt ut.

Staket på eller runt lotten
Vi får inte ha staket runt lotterna. Det som är tillåtet är en sarg på 20 cm, vilket ungefär motsvarar bredden på en planka. Den som vill avgränsa sin lott kan göra det med bärbuskar, blomsterrabatt eller häck.
Det är heller inte tillåtet att hägna in odlingarna med staket inne på själva lotten. Det som är tillåtet är växtstöd som är anpassade till växtens behov. Det betyder att sallad med en växthöjd på ca 30 cm inte får skyddas med meterhöga skyddskonstruktioner. Växtstöd ska endast finnas under odlingssäsongen och då fungera som stöd för växande grödor och vara anpassade efter växtens behov. Vid höstskörden ska alla olika typer av växtstöd – oavsett om de är gjorda av trä, metall, plast, nät eller snören – tas bort inför vintern.

Byggnationer:

Varje lott får ha som mest ett växthus och detta får ha en yta på max 5 m2 och bara vara 150 cm högt.

En pergola måste bestå av mer luft än väggar. Den får vara max 180 cm hög och max 6 m2 till ytan. En av de fyra sidorna måste vara helt öppen. Resterande tre sidor får ha en vägg som är max 90 cm hög. En av dessa tre sidor kan med tillstånd av styrelsen få vara helt täckt om den exempelvis vetter mot en parkväg eller grusgång. Golvytan ska helst vara i markplan och aldrig mer än 20 cm däröver.

Om inte dessa regler följs riskerar vi att få riva alla byggnader på området. Att vissa lotter har en mer inbyggd ”bod” beror på att dessa är byggda före 1994 och att vi har fått dispens för dessa och löfte om att de ska få vara kvar.

Tala alltid med styrelsen innan du börjar bygga! Då kan vi tillsammans titta på hur ni har tänkt att bygga, ge råd och vägledning samt informera om de regler som gäller och vad som är viktigt att tänka på vid val av byggmaterial och färg.

Om konsten att vara lika fast olika:

En av de saker som är fantastiska med vårt område är den stora skillnaden i vad vi odlar och hur vi odlar på olika lotter! Sammantaget finns det en mängd faktorer som påverkar den individuella bedömningen av varje lott, samtidigt som våra gemensamma regler gäller för alla. Se enbart på din lott och vad du själv behöver åtgärda. En granne kan ha fått dispens av anledningar som är okända för dig.