Miljödiplomering

Miljödiplomering
– Var snäll mot jorden, maskarna och växterna!

Snösätra Norra fattade beslut på årsmötet 2008 att föreningen skall bli miljödiplomerad enligt Koloniträdgårdsförbundets program.
År 2020 blev vi uppgraderade till BRONS i Miljödiplomeringen.

Det här gäller för alla som odlar på Snösätra Norra:


• Kompostera! Kasta inga växtrester i skogen – gör jord istället.


• Använd inget gift vare sig till att döda skadedjur eller ogräs med.


• Vattna sparsamt!


• Om du grillar, använd miljöanpassade tändmedel och grillkol.


• Eldning får endast ske på föreningens arbetsdagar vår och höst.


• När du gödslar, använd kogödsel, hästgödsel, hönsgödsel, urin, nässelvatten m.m. Använd inte konstgödsel som t ex ”Blå korn”.


Varför ska vi miljödiplomera oss?

En del medlemmar frågar varför vi ska miljödiplomera vår förening. Det är väl bara krångligt och jobbigt med en massa regler som man ska följa.

Vi i Miljö- och Studiegruppen, styrelsen m fl vill ändå tro, att de flesta som vill odla också vill äta giftfria grönsaker. De flesta vill säkert också måna om miljön, både på den enskilda lotten och i naturen runt omkring.
Därför är det oftast ingen större skillnad på vad odlaren önskar och miljödiplomeringens krav.

Så här skriver förbundet.

Koloniträdgårdarna är viktiga inslag i den gröna miljön i städer och tätorter. Koloniträdgårdsföreningarna kan också som förebilder bidra till en ekologiskt hållbar utveckling i samhället. Genom att stimulera till miljödiplomering vill Koloniträdgårdsförbundet uppmuntra föreningarnas miljöarbete. Miljödiplomet är det synliga beviset på föreningarnas insats för miljön.

Ekologisk odling är för många kolonister en självklarhet idag. Men miljöarbetet fokuserar även på andra delar av miljöarbetet: biologisk mångfald, energi, transporter, vatten och avlopp.

De grundläggande tankarna i miljödiplomarbetet är att

  • Utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser.
  • Minimera användningen av skadliga ämnen.
  • Värna naturens mångfald och kretslopp.
  • Skapa en god livsmiljö.

Miljö- och studiegruppen (2019)

Miljö-ordlista

Miljödiplomering
Alla sköter sin lott på ett miljövänligt sätt utan gifter så att vårt odlingsområde får ett miljödiplom. Se broschyren ”Lätt om odling” nr 45

Biologisk mångfald
Man odlar blommor, buskar, grönsaker så att fjärilar och och insekter trivs.

Växtföljd, växelbruk
Man byter odlingsplats för grönsakerna år från år i viss ordning för att behålla en frisk jord.

Kompost, kompostera
Man tar tillvara växtrester så att det blir till ny jord. Se broschyren ”Lätt om odling” nr 13

Stallgödsel
Bajs från ko, häst, höns och får

Konstgödsel, handelsgödsel
Gödsel som inte tillför jorden några mullämnen och då dör maskar och mikroliv så småningom. Jorden blir fattigare och ger sämre skörd. Näringsämnen försvinner lätt ur jorden och hamnar i sjöar och vattendrag.

Gröngödsling
Man odlar växter som förbättrar jorden (gröngödslingsväxter) efter skörd eller på mark som inte brukas. Exempel på gröngödslingsväxter: honungsört, blodklöver, gul lupin, ärtväxter.

Ekologisk
Miljövänlig