Styrelsen önskar förändringar

Epsteins blogg

Politikervandring 7 augusti 2014:

I Rågsveds Friområde där både Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening och Snösätra Södra Koloniträdgårdsförening ligger i finns det byggnationsplaner. Planer som har ändrats ett flertal gånger. Det är oroligt för föreningarna. Men de besökande politikerna till Snösätra Norra var väl insatta i problematiken.

DN-fotografen och urstockholmaren Lars Epstein var med och skrev om det på dn.se: http://blogg.dn.se/epstein/2014/08/08/idyllen-i-ragsved-far-besok/

Deltagande politiker och föreningsmedlemmar 2014

Maria Östberg-Svanelind (S) vice ordförande i Exploatering- och stadsbyggnadsnämnden
Kristina Öberg (S) Ledamot SDN EÅV
Lars Epstein (DN) – Idyllen i Rågsved får besök
Vivianne Lagerman ord. Snösätra Norra
Eva Haglund Miljö- och studiegruppen
Conny Mörke FSSK

Maj 2016
FSSKs svarar på motion 1&2

FSSK Styrelses yttranden över motionerna 1 och 2:

FSSK:s styrelse instämmer i motionärernas uppfattning att de grundläggande ordningsreglerna som antogs av staden i samband med beslutet om nya avtal för koloniträdgårdsverksamheten 2010 innehåller en hel del punkter som borde ses över. Dels är ett antal av reglerna föråldrade och innehåller begränsningar som är svåra att motivera och upprätthålla, dels borde reglerna bättre stämma överens med hur vi idag vill arbeta för en hållbar, trevlig och bättre miljö.

Styrelsen har både i samverkansorganet ”Forum för koloniträdgårdar” och i andra sammanhang där företrädare för staden kontaktats framfört dessa åsikter sedan lång tid. Vi har även uppmärksammat att en del stadsdelsförvaltningar redan nu har godtagit en del avsteg från dessa regler. Vi anser att detta inte är tillfredställande utan att vi även fortsättningsvis måste verka för att få till stånd en översyn av ordningsreglerna.

Även vad gäller frågan om dagstugor har den tagits upp i alla möjliga sammanhang där styrelsen eller dess kommittéer haft kontakt med politiker och tjänstemän i staden. Styrelsen kommer även framöver att ha med denna fråga i diskussionerna på ”Forum” och i andra kontakter med beslutsfattare och tjänstemän i staden.

Styrelsen anser även att motionerna kan användas som ett verktyg för att ytterligare trycka på för en förändrad syn på koloniträdgårdsverksamheten i staden och för att förbättra villkoren för denna.

Med hänvisning till det framförda föreslår styrelsen

att årsmötet beslutar att anse motionerna 1 och 2 besvarade.

Rågsved, 18 april 2016
Motion 2 till FSSKs årsmöte den 25 maj 2016

Vi på Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening vill att FSSK skyndar på processen om att få bygga dagstugor på odlingslotter.

Vi har väntat på besked om dagstugor i ca 15 år. Det är nu cirka ett år sedan FSSKs ordförande Lennart Pöppel hade sitt första möte Med politiker om detta. Det är fler odlingsföreningar som väntar på besked och undrar varför ingenting händer.

Snösätra Norra Fritidsträdgårdsområde
genom Vivianne Lagerman ordförande

Rågsved, 18 april 2016
Motion 1 till FSSKs årsmöte den 25 maj 2016

Vi på Snösätra Norra Fritidsträdgårdsområde vill att FSSK diskuterar med ansvariga politiker om ändringar av stadens ordningsregler på odlingslottsföreningar inom Stockholm Stad.

(Reglerna skrevs 1966, så det kan vara hög tid att se över dem).

I april 2013 lämnade Snösätra Norra, genom mig, ett förslag om ändrade regler till FSSK, som då tyckte att ändringarna var en god idé.

Regler vi önskar ändra på:
Pergolor, som vi får ha på vårt område. Vill vi ha ett fast tak och inte ett som man ska rulla av. Detta för att kunna samla regnvatten i tunna, vilket är en viktig miljöaspekt, Dessutom vill vi att ståhöjden ökas från 1,8 m till 2 m, så att även långa personer kan stå raka under tak.
Växthus får nu vara 1,5 m höga, vilket knappast kan räknas som växthus. Vi vill ändra till ståhöjd, ca 2 m, ytan till 6 kvm, så att man även kan använda de färdiga, monterbara växthus som finns i handeln.
Staket. Idag är ingen form av staket godkänt på eller kring lotterna. Då vi har stort problem med rådjur vill vi kunna hägna in en mindre del av lotten med de grönsaker som är mest åtråvärda för rådjuren. Ett bättre, och snyggare, alternativ skulle vara att fick hjälp av staden att sätta upp stängsel runt hela området.

Att godkänna dessa ändringar medför inga kostnader för Stockholms Stad och behöver inte heller innebära några ändringar i avtalen. Det är bara att meddela stadsdelsnämnderna om de nya regler som gäller.

Snösätra Norra Fritidsträdgårdsområde
Genom Vivianne Lagerman ordförande

(För utförligare information läs brevet från 2013 nedan)

Rågsved, 4 april 2013
Till FSSK för vidare förhandlingar med Stockholm Stad i Forum för Koloniträdgårdar

Önskemål om ändringar av stadens ordningsregler inom Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening

– och därmed även andra odlingsföreningar inom Stockholms stad om så önskar.

Som ordförande i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening skulle jag vilja att ni och staden tittade på några av de ordningsregler som gäller inom vårt område och inom andra fritidsträdgårdsföreningar i Stockholm.

Reglerna skrevs ju redan 1996, och det kan väl vara dags att se över dem igen. Vi hoppas ju att det så småningom kommer att bli tillåtet att bygga små dagstugor på vårt område, men tills dess önskar vår förening att några mindre korrigeringar av ordningsreglerna kunde ske.

Den första regeln gäller att ni vill att taket på pergolan ska vara avtagbart. Vi skulle i stället vilja ha ett fast tak av två anledningar.

Ett fast tak blir prydligare. Nu gör man tak av plastpresenningar som lossnar och blåser sönder, det är inte så snyggt och ser skräpigt och slarvigt ut. Ett fast tak innebär också att man kan samla regnvatten från detta i en tunna, och att spara på vatten och använda regnvatten är något vi vill uppmuntra till i vår förening, detta eftersom vi nu har blivit en miljödiplomerad förening.

Den andra regel gäller höjden på pergolan, 1,8 m är ju i lägsta laget, då många är så långa att de inte kan stå raka under taket. En höjning till 2 m vore önskvärd.

Den tredje regeln gäller ”växthus”. Nu gäller en maxyta på 5 m2 och höjd 1,5 m. Detta är inget växthus utan en högre drivbänk. Vi skulle vilja att ni ändrade måtten till 6 m2 och ca 1,80 i takhöjd, eller samma som pergolan, om den får bli högre. Då skulle det bli ett litet växthus, miniväxthus, och väldigt mycket mer användbart för våra odlare. Använd begreppet ”miniväxthus för odlingslotter” för att skilja det från de större växthus som får byggas på stugföreningarna. Stadsdelarna blandar ofta ihop de två begreppen vilket kan vålla besvär om medlemmarna frågar staden om vad som är tillåtet.

Att odlarna skulle ta bort höga drivbänkar eller miniväxthus inför vintern är orealistiskt då dessa oftast byggs av UV-tålig och ganska dyr plast som häftats fast. I stället ska man kunna fordra att drivbänkar/miniväxthus byggs av material som klarar vintern.

Den fjärde regeln gäller att man inte får ha staket. Men gäller det bara runt lottgränsen eller får man inhägna en bit av lotten? Vi har stort besvär med rådjur och att kunna inhägna en del av lotten där det växer grönsaker som är särskilt begärliga för rådjur skulle vara till stor hjälp. Det borde vara tillåtet att göra detta om det sker på ett ”diskret sätt”. (När man nu ber odlare att ta bort sina inhägnader blir de förtvivlade och säger att de tänker sluta odla om inhägnaderna måste bort).

Med vänlig hälsning

Vivianne Lagerman
Ordförande i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening