Årsmöte

Kallelse Årsmöte 2023

Nya Rågsveds Folkets Hus torsdag 30 mars

Från kl 17.30, mötet börjar 18.00
Det kommer också finnas möjlighet att vara med digitalt.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av mötesfunktionärer
  a.) Ordförande
  b.) Sekreterare
  c.) 2 justerare tillika rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Revisorsberättelse
 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 11. Behandling av motioner och propositioner
 12. Framläggande av budget
 13. Fastställande av medlemsavgifter
 14. Fastställande av ersättning till förtroendevalda
 15. Val av styrelse
  a.) Ordförande (1 år)
  b.) Ordinarie ledamöter (2 år)
  c.) Suppleanter (1 år)
  d.) Eventuella fyllnadsval
 16. Val av revisorer
  a.) 2 revisorer (1 år)
  b.) 1 suppleant (1 år)
 17. Övriga val
  a.) Materialförvaltare
  b.) Festkommitté
  c.) Uthyrningsansvarig lotter
  d.) 2 medlemmar att gå syn med styrelsen
  e.) Toalettansvarig
  f.) Valberedning
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande