Den årliga synen

Den årliga synen är ett krävande arbete för alla inblandade och med den här beskrivningen hoppas styrelsen att alla medlemmar får större insikt i vad som görs och varför.

Information om synen

Varje år går medlemmar från vår förening syn på vårt område. De som går syn är 2–3 representanter från styrelsen, 1–2 medlemmar som valts på årsmötet att gå med och ibland materialförvaltare eller representant för miljögruppen, om något särskilt behöver tittas på t ex hur många som använder kompostbehållare. 

På synen kollar vi att de regler vi har att förhålla oss till uppfylls. Vår förening har regler kring hur området sköts som har bestämts av Stockholms stad och Koloniträdgårdsförbundet men också en del egna regler. 

Alla våra regler finns beskrivna i vår Medlemspärm.
Länk till vår Medlemspärm

 

Så här går det till

Vi går den första synen i mitten av juni, den andra i juli och den tredje och sista för sommaren i augusti. Styrelsen kan vidta fyra åtgärder om en medlem inte följer reglerna: uppmaning, varning, uppsägning och ej förlängt kontrakt. 

Vi tar naturligtvis hänsyn till om du är sjuk eller bortrest, men du måste meddela detta till styrelsen! Detta är viktigt att du gör personligen. Styrelsen kan inte gissa eller ta särskild hänsyn vid hörsägen om sjukdom eller andra synnerliga skäl.

1. Första synen

Om vi upptäcker något som behöver åtgärdas ger vi i det här läget en uppmaning till medlemmen att åtgärda felet. Medlemmen meddelas om vad som behöver åtgärdas och ges ca 14 dagar att rätta till det som är fel. Det kan ske muntligt på plats eller per brev men oftast får medlemmen e-post som beskriver vad som behöver göras. I vissa fall kan vi dock upptäcka regelbrott som är så allvarliga att vi bedömer att vi behöver skicka en varning eller uppsägning direkt. Det kan handla om en varning från tidigare säsong som inte åtgärdats eller annan grov vårdslöshet. En uppmaning får en vid första synen. Senare på säsongen ges endast uppmaningar
i undantagsfall

2. Andra synen

Nu följer vi upp de uppmaningar vi delgivit medlemmen. Har en uppmaning inte åtgärdats sen sist skickar vi ut en varning som ger ca 14 dagar att åtgärda bristerna. Upptäcker vi att det finns andra regler än de som tidigare påpekats som nu är brutna ger vi nu medlemmen en uppmaning (vid mindre brister och till nya medlemmar) eller en varning. 

3. Tredje synen

Nu tittar vi på att de varningar vi gett har åtgärdats och att inga andra regler brutits. Har en varning inte åtgärdats blir konsekvensen uppsägning eller ej förlängt kontrakt. Eftersom det här är den sista synen för säsongen finns det inte möjlighet att ge uppmaningar då dessa inte hinner följas upp. 

Synen 2020

2020 hade 30% av medlemmarna ingenting som behövdes åtgärdas under hela säsongen utan en uppodlad och välskött lott med klippta och/eller rensade gångar. Fler än vanligt, 7%, hade i år dispens på grund av sjukdom. Vid första synen fick 42% av medlemmarna en uppmaning eller varning. Vid andra synen fick 26% en uppmaning eller varning och vid tredje synen endast 12%. 2020 blev 4 medlemmar uppsagda. 

Det vi oftast har synpunkter på

Alla våra regler står utförligt beskrivna i medlems-
pärmen och på vår hemsida. här beskriver vi de regler om skötsel och byggnationer som är de vi vanligen behöver anmärka på. 

Regler för gångar:

Till varje medlems lott räknas din halva av angränsande gångar, detta gäller alla gångar på alla sidor av lotten. Grusgångar ska hållas fria från ogräs och gräsgångar ska klippas. Gången ska vara minst 1 meter bred om det är en grusgång och 60 cm bred om det är en gräsgång. Ingenting får hindra passage – en måste kunna komma förbi med en lastad skottkärra.

Gräs på lotten:

Du ska hålla lotten snygg och i möjligaste mån fri från ogräs. Gräs på lotten ska hållas klippt och välskött hela säsongen.

Odlingar:

Odlingen ska vara påbörjad vid den första synen som är runt den 15 juni. Vi tittar på att det finns odlingsbäddar och att det har planterats. Resten av säsongen fortsätter vi titta på att alla odlar och tar hand om sina odlingar. Odlingarna skall skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. Den del av lotten som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del, ca 10–15 m2. Resten av lotten ska bestå av odlingar, bärbuskar, blomsterrabatter eller liknande. 

Skräp:

Den upplåtna lotten skall skötas på så sätt att den ger ett vårdat intryck. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp. Se till att få bort sånt som samlas på hög och ser skräpigt ut. 

Staket på eller runt lotten:

Vi får inte ha staket runt lotten. Det som är tillåtet är en sarg på 20 cm. Vill en avgränsa sin lott kan en göra det med bärbuskar, blomsterrabatt eller häck. Det är heller inte tillåtet med staket inne på lotten runt sina odlingar. 

Det som är tillåtet är växtstöd som är anpassade efter växtens behov. Det betyder att för att skydda sallad som har en växthöjd på ca 30 cm är det inte tillåtet att bygga större meterhöga, skyddskonstruktioner. Växtstöd ska endast finnas under odlingssäsongen och då fungera som stöd för växande grödor och vara anpassade efter växtens behov. Vid höstskörden ska alla olika typer av växtstöd och staket gjorda av trä, metall, plast, nät eller snören tas bort inför vintern.

Att de byggnader som finns på lotten
är korrekt byggda:

Växthus får ha en yta på max 5 m2 (egentligen borde det benämnas högre drivbänk) och bara vara 150 cm högt. Alltså en högre drivbänk till t ex tomater och paprika. Det är inte meningen att man ska kunna gå in i det.

En pergola får vara max 180 cm hög och max 6 kvm till ytan. En sida ska vara helt öppen. Resterande tre sidor får ha en vägg som är max 90 cm hög. En sida kan med tillstånd av styrelsen få vara helt täckt om den t ex ligger mot parkväg eller grusgång. Golvytan ska helst vara i markplan och max 20 cm över mark. 

En pergola måste bestå av mer luft än väggar. Om inte detta följs riskerar vi att få riva alla byggnader på området. Att vissa lotter har en mer inbyggd ”bod” beror på att dessa är byggda före 1994 och att vi har fått dispens för dessa och löfte om att de får vara kvar.

Tala alltid med styrelsen innan du börjar bygga! Då kan vi titta på hur ni har tänkt att bygga tillsammans, ge råd och vägledning samt informera om de regler som gäller och vad en bör tänka på när en väljer byggmaterial och färg. 

Ogräs:

Du ska hålla lotten snygg och odlad och i möjligaste mån fri från ogräs under hela säsongen. I slutet av sommaren är det extra viktigt att ta hand om fröogräs.

Om konsten att vara lika fast olika:

En av de saker som är fantastiska med vårt område är den stora skillnaden i vad vi odlar och hur vi odlar på olika lotter! Det finns sammantaget många olika faktorer som gör att vi måste bedöma varje lott separat samtidigt som våra gemensamma regler gäller på samma sätt för alla. Se enbart på din lott och vad du själv behöver åtgärda. En granne kan ha fått dispens av anledningar som är okända för dig.